ΕΛ
Τι είναι το Backtesting στο Στοίχημα Ποδοσφαίρου

Τι είναι το Backtesting στο Στοίχημα Ποδοσφαίρου

2018-05-07
To Backtesting είναι η διαδικασία δοκιμής μιας στρατηγικής διαπραγμάτευσης σε σχετικά ιστορικά δεδομένα για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά της πριν ο επενδυτής κινδυνεύσει με οποιοδήποτε πραγματικό κεφάλαιο. Ένας επενδυτής μπορεί να προσομοιώνει την στρατηγική του σε μια κατάλληλη χρονική περίοδο και να αναλύει τα αποτελέσματα για τα επίπεδα κερδοφορίας και κινδύνου.
 
Εάν τα αποτελέσματα πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια που είναι αποδεκτά από τον επενδυτή, τότε η στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί με κάποιο βαθμό εμπιστοσύνης ότι θα οδηγήσει σε κέρδη. Εάν τα αποτελέσματα είναι λιγότερο ευνοϊκά από τα αναμενόμενα, η στρατηγική μπορεί να τροποποιηθεί, να ρυθμιστεί και να βελτιστοποιηθεί για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα ή μπορεί και να απορριφθεί πλήρως.

Ένα σημαντικό μέρος του όγκου που διαπραγματεύεται στη σημερινή στοιχηματική αγορά γίνεται από παίχτες που χρησιμοποιούν κάποιο είδος αυτοματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για στρατηγικές στοιχημάτων που βασίζονται σε τεχνική ανάλυση. Το Backtesting αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης ενός αυτοματοποιημένου συστήματος συναλλαγών στοιχημάτων.
 
Όταν γίνει σωστά, το Backtesting μπορεί να είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το αν θα χρησιμοποιηθεί μια στρατηγική ή όχι. Η χρονική περίοδος δειγματοληψίας στην οποία πραγματοποιείται δοκιμή backtesting είναι κρίσιμη. Η διάρκεια της χρονικής περιόδου δειγματοληψίας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να περιλαμβάνει περιόδους ποικίλων συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των ανοδικών τάσεων, της καθοδικής τάσης και της απόδοσης των στοιχημάτων που συνδέεται με το εύρος τιμών. Η διεξαγωγή δοκιμής μόνο σε έναν τύπο στοιχήματος και σε ένα μόνο πρωτάθλημα, μπορεί να αποδώσει μοναδικά αποτελέσματα που μπορεί να μην λειτουργούν καλά σε άλλες αγορές στοιχημάτων ή σε άλλα πρωταθλήματα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα.
 
Το μέγεθος του δείγματος στον αριθμό των συναλλαγών στα αποτελέσματα των δοκιμών είναι επίσης σημαντικό. Εάν ο αριθμός δειγμάτων των συναλλαγών είναι πολύ μικρός, η δοκιμή μπορεί να μην είναι στατιστικά σημαντική. Ένα δείγμα με πάρα πολλές συναλλαγές για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να παράγει βελτιστοποιημένα αποτελέσματα στα οποία ένας συντριπτικός αριθμός κερδοφόρων συναλλαγών συγκεντρώνεται γύρω από μια συγκεκριμένη προϋπόθεση της αγοράς ή τάση που είναι ευνοϊκή για τη στρατηγική. Αυτό μπορεί επίσης να αναγκάσει έναν επενδυτή να συνάγει παραπλανητικά συμπεράσματα.
 
Μια backtesting στρατηγική, πρέπει να αντανακλά την πραγματικότητα στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι δαπάνες προμήθειας των εταιρειών, το κόστος χρήματος, που διαφορετικά μπορεί να θεωρούνται αμελητέες από τους επενδυτές - παίχτες, όταν αναλύονται μεμονωμένα, μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο όταν το συνολικό κόστος υπολογίζεται για ολόκληρη την περίοδο δοκιμής. Αυτά τα κόστη θα μπορούσαν να καθορίσουν τη διαφορά μεταξύ του εάν μια backtesting στρατηγική είναι κερδοφόρα ή όχι. 

Ίσως η πιο σημαντική μέτρηση που συνδέεται με τον εκ των προτέρων έλεγχο είναι το επίπεδο ευρωστίας της στρατηγικής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων μιας βελτιστοποιημένης backtesting δοκιμής σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο δειγματοληψίας (που αναφέρεται ως δείγμα) με τα αποτελέσματα μιας backtesting με την ίδια στρατηγική και ρυθμίσεις σε διαφορετική χρονική περίοδο δειγματοληψίας (που αναφέρεται ως out- του δείγματος). Αν τα αποτελέσματα είναι παρόμοια κερδοφόρα, τότε η στρατηγική μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη και ισχυρή και είναι έτοιμη να εφαρμοστεί σε πραγματικό χρόνο. Εάν η στρατηγική αποτύχει σε συγκρίσεις εκτός του δείγματος, τότε η στρατηγική χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη ή πρέπει να εγκαταλειφθεί εντελώς. Αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε να ελεγχθεί είναι η σταθερότητα της στρατηγικής (stability).

Betpractice Team
TAGS:#backtesting#football strategy#football systems

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ !